Western House Waarborg

Deutsch English Nederlands

Disclaimer

Hoe gaan wij om met uw gegevens?
Westernhouse.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Westernhouse.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze ook niet op andere wijze aan derden ter beschikking stellen.

Algemeen

Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Westernhouse.com.

De inhoud van deze site evenals de inhoud van alle andere uitingen van Wetsernhouse.nl op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.

 

Webwinkel
Alle prijzen op deze site zijn in EURO, inclusief 19% BTW, tenzij anders is aangegeven. De informatie die op deze site wordt aangeboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten. Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant.

Westernhouse.com behoudt zich het recht voor om de inhoud van de webwinkel zonder voorafgaand bericht te wijzigen of te corrigeren.


Wanneer u de webwinkel bezoekt, verstrekt u ons wellicht bepaalde persoonlijke gegevens, zodat u van de op deze webwinkel geboden service gebruik kunt maken. Deze gegevens worden vertrouwelijk opgeslagen en zijn uitsluitend bestemd voor Westernhouse.com

Hyperlinks
De website van Westernhouse.com bevat links ( www adressen ) naar websites van andere bedrijven. Indien voor de website van dat betreffende bedrijf andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.

Westernhouse.com is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit, dat Westernhouse.com deze links opneemt, betekent niet, dat zij de inhoud van deze websites goedkeurt.

Eigendom
Alle rechten op de webwinkel en alle informatie op deze website berusten volledig bij Westernhouse.com. Westernhouse.com behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectueel of industriële eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van Westernhouse.com

Gebruiksrecht
Westernhouse.com verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan de webwinkel van Westernhouse.com te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen, welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet, niet zijn toegestaan.

Het is, met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om de webwinkel van Westernhouse.com te kunnen raadplegen of de webwinkel in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om de inhoud van de webwinkel te monitoren of te verveelvoudigen. Dit geldt eveneens voor gegevens, die door Westernhouse.com wordt ontsloten. Bovendien is het verboden de webwinkel van Westernhouse.com, al dan niet in delen, integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van de provider voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronisch berichtenverkeer, dat bestemd is om de werking te verstoren.

Beveiliging
Helderhosting ( de webwinkel-provider en -leverancier van Westernhouse.com) spant zich in om haar websites of de servers, waar haar websites op staan, naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

Plaatsing berichten
De berichten, die de bezoeker van de webwinkel van Westernhouse.com achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van Westernhouse.com te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten.

Westernhouse.com staat er op geen enkele wijze voor in, dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Westernhousecoml is te allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken, indien hier aanleiding toe is.

Aansprakelijkheid
Westernhousecoml sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met, het gebruik van de webwinkel, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op de webwinkel van Westernhouse.com of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf de webwinkel van Westernhouse.com , dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om de webwinkel van Westernhouse.com te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Westernhouse.com.

Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen, inclusief geschillen, welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van de webwinkel, worden uitsluitend beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Nederlandse rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

Meer informatie over Western House Cowboylaarzen Sendra - Westernlaars - Westernlaarzen - Sendra korte laarzen - Sendra riemen - Westernlaarzen heren - Westernlaarzen dames - Cowboylaarsjes - Cowboylaarzen heren - Cowboylaarzen kinderen